NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Trilja

09.04.2021.

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19) i članka 39. Statuta Turističke zajednice Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Trilja, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 23/2017., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Trilja raspisuje:

NATJEČAJ
Za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Trilja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme ( zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine,23/2017 od 15.3. 2017; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu; a ako nema treba u roku jedne godine od stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

a)

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) preslika

 1. ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;
 2. dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);
 3. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
 4. izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

Opis poslova:

Stručni suradnik – administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri direktor,
 • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,
 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
 • sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
 • obavlja daktilografske poslove,
 • ažurira internet stranicu,
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije do donošenja odluke o izboru kandidata, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje te na službenim stranicama Turističke zajednice Grada Trilja (www.visittrilj.com), isključivo putem pošte na adresu:

Turistička zajednica Grada Trilja
Kralja Tomislava 1a
21240 Trilj

s naznakom
„Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATIVNI REFERENT u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Trilja“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.